3522vip8888

3522vip8888
主页 > 资讯 >
暴强谐音秒杀英语单词
2020-06-24 12:17 | 来源:未知 | 编辑:admin

 pregnant 怀孕 ——扑来个男的[ˈpregnənt]

ambulance 救护车 ——俺不能死[ˈæmbjələns]

ponderous 肥胖的 ——胖的要死[ˈpɒndərəs]

pest 害虫 ——拍死它[pest]

ambition 雄心 ——俺必胜[æmˈbɪʃn]

agony 痛苦 ——爱过你[ˈægəni]

bale 灾祸 ——背噢[beɪl]

hermit 隐士 ——何处觅他[ˈhɜ:mɪt]

strong 强壮 ——死壮[strɒŋ]

sting 蛰 ——死盯[stɪŋ]

abyss 深渊 ——额必死[əˈbɪs]

admire 羡慕 ——额的妈呀[ədˈmaɪə(r)]

flee 逃跑 ——飞离[fli:]

gauche 粗鲁的 ——狗屎[gəʊʃ]

morbid 病态 ——毛病[ˈmɔ:bɪd]

putrid 腐烂 ——飘臭[ˈpju:trɪd]

obtuse 愚笨 ——我不吐死[əbˈtju:s]

lynch 私刑处死 ——凌迟[lɪntʃ]

shun 闪躲 ——闪[ʃʌn]

tantrum 脾气发作 ——太蠢[ˈtæntrəm]

bachelor 学士/单身汉 ——白吃了[ˈbætʃələ(r)]

temper 脾气 ——太泼[ˈtempə(r)]

newbie 新手/菜鸟 ——牛比[ˈnju:bi]

addict 上瘾 ——爱得嗑它[ˈædɪkt]

economy 经济 ——依靠农民[ɪˈkɒnəmi]

ail 疼痛 ——哎哟[eɪl]

shabby 卑鄙的 ——傻比[ˈʃæbi]

coffin 棺材 ——靠坟[ˈkɒfɪn]

appall 惊骇 ——我跑[əˈpɔ:l]

XML 地图 | Sitemap 地图